UAB „Hateksa“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. UAB „Hateksa“ taikydama organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1.1. Privatumo politika – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje https://www.conviva.lt/

1.2. Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu https://www.conviva.lt, kurioje UAB „Hateksa“ svečiai gali rezervuoti viešbučio kambarį/kambarius apgyvendinimui bei duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

1.3. Duomenų valdytojas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – UAB „Hateksa“, juridinio asmens kodas: 300530934, buveinės adresas: Laisvės a. 16, LT-35200 Panevėžys, Lietuva,  kontaktiniai duomenys: el. p. info@conviva.lt, tel. Nr. +370 45 508302.

1.4. Duomenų subjektas – viešbučio svečias, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros tikslu.

1.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.

1.6. Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti viešbučio svečią, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.

1.7. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.9. Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

1.10.Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Bendruoju duomenų apsaugos Reglamentu (BDAR).

2.2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.3. Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu https://www.conviva.lt/ interneto svetainėje.

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1. Duomenų subjektas rezervuodamas kambarį/kambarius viešbutyje, išreiškia sutikimą, kad Duomenų valdytojas tvarkys šiuos jo asmens duomenis:

3.1.1. vardą, pavardę,

3.1.2.asmens kodą,

3.1.3 gimimo datą

3.1.4. lytį.

3.2. slaptažodį bei saugos klausimą;

3.3. kreditinės kortelės duomenis;

3.4. mokėtiną sumą;

3.5. gyvenimo trukmę viešbutyje.

3.6. Viešbučio svečias pateikdamas savo asmens duomenis patvirtina, jog jie yra tikslūs ir išsamūs.

3.7. Šiuo tikslu gauti registruotų vartotojų asmens duomenys saugomi 3 (trejus) kalendorinius metus nuo viešbučio svečio rezervacijos atlikimo dienos.

3.8. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad šiam tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai – IT priežiūros paslaugas teikianti įmonė bei viešbučio programos nuolatinę priežiūrą vykdanti įmonė.

3.9. Duomenų valdytojas Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui teikia šiuos duomenis: svečių skaičius, valstybė iš kurios atvyko svečias (-iai), atvykimo tikslas, gyvenimo viešbutyje trukmė.

3.10. Asmeninės informacijos naudojimas. Mes naudojame Duomenų subjekto asmens duomenis šiais tikslais:

3.10.1.  teikdami Duomenų subjektui apgyvendinimo paslaugas, jo apskaitos, įsiskolinimų valdymo, pranešimų siuntimo tikslais;

3.10.2.  tvarkydami Duomenų subjekto registraciją, užsakymus, užklausas;

3.10.3.  siųsdami Duomenų subjektui informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas bei specialius pasiūlymus (jeigu sutinkate gauti tokią informaciją);

3.10.4.  susisiekiant su Duomenų subjektu dėl suteiktų paslaugų kokybės įvertinimo;

3.10.5. Duomenų subjekto turto apsaugos, prevencijos nuo teisės pažeidimų, pažeidėjų identifikavimo, teisės pažeidimų išaiškinimo.

3.11. Duomenų subjektas, interneto svetainėje nurodęs elektroninio pašto adresą, sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis:

3.11.1. elektroninio pašto adresą;

3.12.Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi 3 (trejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.

3.13.Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.

3.14.Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.14.1. jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,

3.14.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas,

3.14.3. teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,

3.14.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

4.1. Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

4.2. Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokio papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją raštu vienu iš šių būdų: 1) prisijungęs prie elektroninės svetainės paskyros; 2) tiesioginės rinkodaros atveju – paspaudęs kiekviename el. laiške (naujienlaiškyje) esančią nuorodą; 3) paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu: Laisvės a. 16, LT-35200 Panevėžys, Lietuva 4) elektroninio pašto adresu: info@conviva.lt iš to paties el. pašto adreso, kurį nurodė registracijos metu. Duomenų valdytojas gavęs tokį Duomenų subjekto pareikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.3. Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą kopiją, kuris bus naudojamas tik identifikacijai ir nebus saugomas, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu Laisvės a. 16, LT-35200 Panevėžys, Lietuva.

4.4. Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

4.5. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienus) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.

4.6. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.7. Tais atvejais, kai Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.8. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 d. d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus.

4.9. Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ

SPRENDIMAS

5.1. Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones:

5.1.1. Organizacinės

5.1.1.1.Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas.

5.1.1.2.Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems Darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijas atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje.

5.1.2. Techninės

5.1.2.1.Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu.

5.1.2.2.Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.

5.1.2.3.Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas), o vidinis kompiuterio tinklas – ugniasiene.

6. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1. https://www.conviva.lt/ svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.

6.2. Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

 

Slapuko pavadinimas Aprašymas / Tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Būtinasis slapukas Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
Google Analytics        
_ga Naudojamas atskirti vartotojus. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metus Unikalus identifikatorius
_gid Naudojamas atskirti vartotojus. Pirmo įėjimo į puslapį metu 24 val. Unikalus identifikatorius
_gat naudojama reklamos funkcijoms įjungti Pirmo įėjimo į puslapį metu 10 min. Unikalus identifikatorius

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Užsakydami mūsų teikiamas paslaugas, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti apgyvendinimo paslaugą. Jūs iš anksto sutinkate, kad jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje, debesyje tiek, kiek tai yra būtina, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais.

7.2 Politikos atnaujinimas

Mes turime teisę periodiškai atnaujinti ir keisti privatumo politikos taisykles. Apie bet kokius pasikeitimus informuosime savo internetiniame tinklalapyje. Lankytojas turi suvokti, kad tęsdamas naudojimąsi nternetine svetaine, sutinka su atliktais Politikos pakeitimais.

8. TEISINĖ INFORMACIJA PASLAUGŲ VARTOTOJUI

8.1 . Paslaugų teikėjo tapatybės duomenys

UAB „Hateksa“ (viešbutis „Conviva“), įm. k. 300530934, buveinės adresas: Laisvės a. 16, LT-35200 Panevėžys, Lietuva, kontaktiniai duomenys: tel. +370 45 508302, mob. tel. +370 640 35300, elektroninis paštas: info@conviva.lt

8.2 . Paslaugų vartotojo teisė atsisakyti teikiamų paslaugų sutarties

Remiantis Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 12 punktu Paslaugų vartotojas negali atsisakyti sutarties dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis.

8.3 . Paslaugų vartotojo teisė pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų vartotojo kilusius ginčus

Remiantis Civilinio kodekso 6.228(7) straipsnio 16 punktu Paslaugų vartotojas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Paslaugų teikėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Paslaugų vartotojas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

8.4 . Ginčų nagrinėjimas

Visus ginčus su Paslaugų vartotojais siekiame spręsti taikiai, greitai ir šalims priimtinomis sąlygomis, todėl iškilus ginčui dėl paslaugų teikimo, maloniai prašome Paslaugų vartotojus skundus pateikti raštu šiuo elektroniniu paštu: info@conviva.lt. Jei ginčo išspręsti nepavyko, Paslaugų vartotojai gali skundą pateikti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą: https://webgate.ec.europa.eu/odr

UAB „HATEKSA“ SVEIKATOS IR SAUGOS POLITIKA

UAB „Hateksa“ tikslas – užtikrinti, išlaikyti ir reguliariai atnaujinti aukščiausius sveikatos ir saugos standartus pagal susijusius apsaugos įstatymus, rekomendacijas bei kitus teisės aktus. Pagrindiniai šios politikos tikslai:

 • Vertinant rizikas užtikrinti, jog visos viešbučio paslaugos būtų nuolat tikrinamos dėl saugumo;
 • Įgyvendinti atitinkamas prevencines priemones, jog būtų sudarytos saugios darbo sąlygos ir užtikrinama, kad visa naudojama įranga yra saugi ir tinkamai prižiūrima;
 • Informuoti darbuotojus ir svečius, siekiant, kad jie būtų supažindinti su savo asmeniniais įsipareigojimais sveikatos ir saugos užtikrinimui.

ATSTUMŲ LAIKYMASIS

 • Vykdome svečių srautų reguliavimą bendrose erdvėse ir kavinėje siekdami užtikrinti saugų, ne mažesnį kaip 1.5 – 2 metrų atstumą tarp svečių ir darbuotojų;
 • Siekdami užtikrinti saugumą, tarp registratūros darbuotojų ir svečių užtikriname saugų, ne mažesnį kaip 1.5 – 2 metrų atstumą;
 • Vykdome svečių srautų reguliavimą, kad būtų užtikrintas saugus atstumas tarp svečių;
 • Kavinėje svečius susodiname taip, kad tarpai tarp stalų būtų ne mažesni kaip 2 metrai (esant leidimui vykdyti maitinimo veiklą).

BENDRŲJŲ ERDVIŲ PRIEŽIŪRA

 • Prie kiekvieno įėjimo, registratūros ir bendro naudojimo patalpų sudarome galimybę svečiams dezinfekuotis rankas;
 • Nuolat valome ir dezinfekuojame virusus veikiančiu biocidu visus liečiamus paviršius (durų rankenas, šviesos jungiklius, stalus, kėdes, ranktūrius);
 • Nuolat vėdiname patalpas ir užtikriname vėdinimo sistemų periodinį valymą.

SVEČIŲ PRIĖMIMAS

 • Prie pagrindinio įėjimo, registratūros ir kitose svečiams matomose vietose pakabinome aiškiai matomas atmintines apie higienos normas, rankų dezinfekavimą, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo laikymąsi.
 • Už paslaugas rekomenduojame svečiams atsiskaityti banko kortelėmis, nenaudojant grynųjų pinigų. Svečiams sudarome galimybę atsiskaityti bekontakčiu būdu;
 • Dezinfekuojame kambarių raktus po kiekvieno svečio išvykimo;
 • Informuojame ir primename svečiams apie apsauginių veido kaukių dėvėjimo reikalavimą, sudarome galimybę įsigyti asmeninių apsaugos priemonių – vienkartinių pirštinių ar medicininių kaukių;
 • Apmokome ir supažindiname darbuotojus su svečiams pateikiama informacija, dėl taikomų saugumo priemonių, kai svečias kreipiasi tiesiogiai, telefonu, el. paštu ar per išorinius rezervacijos kanalus. Svečiams pateikiame aiškią informaciją apie patalpų valymą, dezinfekavimą bei kitas taikomas saugumo priemones.

KAMBARIŲ PRIEŽIŪRA

 • Kambarius valome ir dezinfekuojame neutraliomis valymo priemonėmis;
 • Po kiekvieno svečio, visi kambaryje esantys paviršiai išvalomi, dezinfekuojami, kambarys išvėdinamas;
 • Dezinfekuojant paviršius apgyvendintuose kambariuose, ypatingas dėmesys skiriamas elektros jungtukams, durų rankenoms, televizijos pulteliams ir kitiems smulkiems liečiamiems paviršiams;
 • Patalynę ir rankšluosčius keičiame svečiams pageidaujant. Patalynę ir rankšluosčius skalbiame aukštoje temperatūroje, užtikrinant optimalų dezinfekavimą.

MAITINIMAS IR KONFERENCIJŲ SALIŲ PRIEŽIŪRA

 • Užtikriname saugų maisto tiekimą pagal LR SAM ir PSO reikalavimus kavinėje ir kambariuose;
 • Siekdami išvengti susibūrimo kavinėje svečiai maitinami pagal iš anksto sudaromą grafiką. Esant griežtesniems saugumo reikalavimams maistas ruošiamas tik išsinešimui;
 • Už maitinimą rekomenduojame svečiams atsiskaityti banko kortelėmis, nenaudojant grynųjų pinigų. Svečiams sudarome galimybę atsiskaityti bekontakčiu būdu;
 • Kavinėje ir kambariuose tokius maisto produktus kaip cukrus, druska, medus ir pan., patiekiame tik vienkartiniuose pakeliuose;
 • Dezinfekuojame ir valome stalus, kėdes, kėdžių porankius ir visus liečiamus paviršius;
 • Skiriame papildomą dėmesį bendrų kavinės, baro paviršių valymui ir dezinfekcijai;
 • Užtikriname tinkamą ir reguliarų patalpų vėdinimą ir vėdinimo sistemų periodinį valymą.

VEIKSMAI ĮTARUS IR/AR PATVIRTINUS COVID – 19, SAVIIZOLIACIJOS SĄLYGOS

 • Svečiui ar darbuotojui pasireiškus COVID – 19 ligos ar gripo/peršalimo simptomams apie tai būtina informuoti registratūrą/tiesioginį vadovą. Tokiais atvejais nedelsiant imamės visų saugos priemonių;
 • Svečiui ar darbuotojui pasireiškus COVID – 19 ligos ar gripo/peršalimo simptomams privaloma dėvėti medicininę kaukę, izoliuotis nuo kitų darbuotojų/svečių;
 • Svečias nedelsiant izoliuojamas kambaryje kartu su tame pačiame kambaryje gyvenančiais asmenimis;
 • Apribojamas darbuotojų kontaktavimas su svečiu, maistas ir būtinos priemonės (patalynė, rankšluosčiai) paliekami už durų. Esant būtinybei bendraujama 2 metrų atstumu, dėvimos asmeninės apsaugos priemonės – medicininė kaukė, pirštinės, bendraujama ne ilgiau nei 15 minučių;
 • Svečias informuojamas, kad stebėtų savo sveikatos būklę ir prireikus kviestų greitąją pagalbą, arba skambintų į karštąją koronos liniją Nr. 1808;
 • Pasireiškus COVID – 19 ligos simptomams darbuotojui, jis nedelsiant nušalinamas nuo darbo, jam rekomenduojama stebėti sveikatos būklę, prireikus kviesti greitąją medicinos pagalbą, kreiptis pas šeimos gydytoją arba skambinti į karštąją koronos liniją Nr. 1808;
 • Su galimai užsikrėtusiu darbuotoju kontaktavę kolegos yra informuojami, nušalinami nuo darbo, jie privalo izoliuotis laikantis galiojančių rekomendacijų, stebėti sveikatos būklę, prireikus kviesti greitąją medicinos pagalbą, kreiptis pas šeimos gydytoją arba skambinti į karštąją koronos liniją Nr. 1808.

DARBO VIETŲ PRIEŽIŪRA

 • Dezinfekuojame darbo vietų paviršius ir darbuotojų daiktų laikymo vietas bei persirengimo kambarius;
 • Valymą ir dezinfekavimą atliekantys darbuotojai dėvi asmenines apsaugos priemones;
 • Reguliariai mokome ir instruktuojame darbuotojus apie saugumo priemonių laikymąsi, higienos, rankų dezinfekavimo, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo laikymąsi, paviršių dezinfekavimo ir valymo būdus bei tvarką, reagavimo į galimą užsikrėtimą COVID – 19 liga tvarką.